Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen Spesh en de opdrachtgever, en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Spesh en de opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Spesh, voor de uitvoering waarvan Spesh derden dient te betrekken.

Prijsopgave
AIle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Spesh zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Een onvoorziene verandering kan o.a. inhouden het verzoeken van diensten die niet in het gekozen pakket aangeboden worden.

Prijzen
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, fax of email. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Spesh wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Spesh pas nadat deze schriftelijk door Spesh zijn bevestigd.

Aanvaarding Voorwaarden
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

1.1 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Spesh mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

1.2 Onjuistheid van gegevens
Spesh is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat Spesh het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

1.3 Gebruik van toeleveranciers
Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Spesh houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Spesh, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

1.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

1.5 Termijn van levering
Een door Spesh opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Vertraging in uitvoering van de bestelling/opdracht kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Spesh is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

1.6 Kwaliteit 
Spesh garandeert dat de door hem geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door Spesh geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Spesh deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij Spesh geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantie-voorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering met die beperking dat voor zover Spesh zaken van derden heeft betrokken de garantieverplichting van Spesh niet verder gaat dan deze derde aan hem verstrekt. Spesh zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

1.7 Garantie
Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde originele concepten, dient deze dat schriftelijk te laten weten aan Spesh voor de aanvang van de eerste revisieronde en kan hij de opdracht annuleren. De opdrachtgever is dan tot geen enkele betaling verplicht.

2.1 Auteursrechthebbende
Spesh garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

2.2 Auteursrecht en eigendomsrecht
Het auteursrecht ten aanzien van de definitieve ontwerpen en opgeleverde werken komen toe aan Spesh. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Spesh en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht, blijven deze rechten bij Spesh tot op het moment van voltooing van de opdracht, waarna de volledige rechten automatisch overgaan op de opdrachtgever. Voltooing van de opdracht vindt nimmer plaats alvorens de betaling van het overeengekomen honorarium.

2.3 Naamsvermelding
Spesh is altijd gerechtigd het webdesign op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in de footer van de website of als hyperlink naar de eigen website.

3.1 Het gebruik
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Spesh, verkrijgt hij daarmee het volledige eigendomsrecht van gemaakte (grafische) ontwerpen.

3.2 Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Spesh de vrijheid om gemaakte ontwerpen te gebruiken en af te beelden voor zijn eigen publiciteit of promotie.

4.1 Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Spesh door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Spesh zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Spesh zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4.2 Kosten
Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3 Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het volledige eigendomsrecht van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

5.1 Betalingsverplichting voor bedrijven
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Spesh nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij een vergoeding van €40,- verschuldigd plus een rente van 8% per maand. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5.2 Betalingsverplichting voor consumenten
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Spesh nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij een vergoeding van €40,- verschuldigd plus een rente van 2% per maand. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5.3 Periodieke betalingen
Spesh heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5.4 Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door Spesh binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

6.1 Annuleren opdracht bij oplevering originele concepten
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht wenst te annuleren bij de oplevering van de eerste originele concepten, dan kan hij zich beroepen op de garantievoorwaarden van Spesh en is deze tot geen enkele betaling verplicht. Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Spesh.

6.2 Annuleren van de opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert in een verder stadium dan de eerste oplevering van originele concepten, dient deze een percentage van het overeengekomen honorarium van Spesh te vergoeden. Dit percentage wordt vastgesteld bij annulering en staat altijd in verhouding tot het reeds geleverde werk. (Met een maximum van 80%). Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Spesh.

6.3 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Spesh bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

6.4 Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van Spesh redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Spesh het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten, en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Spesh redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Spesh, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

7.1 aansprakelijkheid
Spesh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld
  • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
  • fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers
  • fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 1.2 zijn goedkeuring heeft gegeven.

7.2 Aansprakelijkheid WordPress Onderhoud
Spesh kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door het offline zijn, dan wel het onjuist functioneren van een WordPress website waarvoor op dat moment een onderhoudscontract liep bij Spesh. Op reguliere intervallen vind er onderhoud plaats, maar Spesh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ondanks dit onderhoud wordt opgelopen.

7.3 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Spesh voor schade uit hoofde van een overeenkomst  of van jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, is altijd beperkt tot het bedrag van het Spesh toekomende honorarium.

7.4 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt na 1 jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

7.5 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Spesh niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

8.1 Bij oplevering
Eventuele klachten over een door Spesh geleverd product en/of dienst, dienen door de opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld. Indien 8 dagen na de oplevering van de producten en/of diensten verstreken zijn, kan door de opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de oplevering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de opdrachtgever Spesh, binnen 8 dagen nadat het gebrek aan de opdrachtgever bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.

9.1 Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Spesh niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Spesh de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

9.2 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Spesh en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Spesh en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Spesh is gevestigd.

9.3 Juistheid van gegevens
Voor de prijzen die op onze website en/of My Spesh staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Spesh te mogen claimen of te veronderstellen. Spesh streeft naar zo actueel mogelijke website’s. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Spesh aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

9.4 Copyright
Deze website van Spesh is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spesh is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Spesh.

Voor de prijzen die op onze website en/of My Spesh staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Spesh te mogen claimen of te veronderstellen.

Spesh streeft naar zo actueel mogelijke website’s. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud van onze websites onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie, diensten en/of producten op de websites van Spesh worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Spesh aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De websites van Spesh zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de informatie op de websites is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op de websites alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spesh is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de websites her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Spesh.

Alle (persoonlijke) gegevens die u via de websites verstrekt – via formulieren, e-mail of My Spesh – worden door Spesh strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt. Spesh houdt zich het recht voor om de gegevens in een eigen bestand op te slaan en deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor gerichte commerciële uitingen.

© 2018-2023, Spesh. Alle rechten voorbehouden